മുക്കാല്‍ തട്ടിപ്പും, ബാക്കി വെട്ടിപ്പും, പൊടിക്കു കള്ളത്തരവും: വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.

Tuesday, April 28, 2009

25........

ദൈവസ്നേഹം വര്‍ണ്ണിച്ചീടാന്‍, വാക്കുകള്‍ പോരാ...

നന്ദി ചൊല്ലി തീര്‍ക്കുവാനീ ജീവിതം പോരാ...