മുക്കാല്‍ തട്ടിപ്പും, ബാക്കി വെട്ടിപ്പും, പൊടിക്കു കള്ളത്തരവും: വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.

Tuesday, October 30, 2007

ഹോ!...

വികടനും, ഇടിവാളും ഒക്കെ വെച്ചുകീച്ചുന്നതു കണ്ടു "എന്നാ ഞാനും ഇപ്പൊ കാണിച്ചുതരാം" എന്നു പറഞ്ഞു മുക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളു കുറേയായി...

സമീപഭാവിയിലൊന്നും ഹാസ്യം വിരിയുന്ന ലക്ഷണമില്ല!!

എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു, ഒന്നു അടിച്ചുവാരിയിട്ടിട്ടു പോകാമെന്നു വെച്ചു!