മുക്കാല്‍ തട്ടിപ്പും, ബാക്കി വെട്ടിപ്പും, പൊടിക്കു കള്ളത്തരവും: വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.

Thursday, March 22, 2007

";"--താത്ക്കാലിക വിരാമം...

കട്ടനടിച്ചും, കാജാ വലിച്ചും, എഴുതുന്ന വരികള്‍ പലര്‍ക്കും വായിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല എന്നറിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തില്‍


ഒരു താത്ക്കാലിക വിരാമം...

No comments: